Przeskocz do treści

Program konferencji

21 marca, Instytut Filozofii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

Sala Rady Wydziału

9.00–9.30: otwarcie konferencji

9.30–10.00: referat inauguracyjny: Prof. dr hab. Zdzisław J. Czarnecki, WSPiA w Lublinie, Kontrowersje wokół idei wolności w filozofii pierwszej połowy XIX stulecia

Sesja plenarna: sala Rady Wydziału

10.05–10.25: Dr hab. Przemysław Gut, KUL, Doniosłość i istota zagadnienia wolnej woli
10.25–10.45: Prof. nadzw. dr hab. Honorata Jakuszko, UMCS, Problem wolności woli w ujęciu Wilhelma Windelbanda
10.45– 11.05: Dr hab. Michał Bohun, UJ, Negatywna koncepcja wolności a koncepcja wolności negatywnej. Kilka uwag o idei wolności Lwa Tołstoja
11.05–11.30: dyskusja

11.30–12.00: przerwa

Sekcja I: sala Rady Wydziału:

12.00–12.20: Prof. dr hab. Marian Grabowski, UMK, Dyskusja Hartmannowskich antynomii wolności: „Opatrzności” i „Zbawienia
12.20–12.40: Dr hab. Jacek Sieradzan (UwB), Raj demiurga jako cywilizacja konsumpcyjna – wolność czy zniewolenie? Wokół gnostyckiej interpretacji mitu o raju
12.40–13.00: Mgr Magdalena Zawisza, KUL, Nauki i praktyki nowych ruchów religijnych jako zagrożenie wolności człowieka
13.00–13.20: Mgr Konrad Szocik, UJ, Etyczne, religijne i polityczne konteksty wolności
13.20–13.45: dyskusja

Sekcja II: czytelnia Biblioteki Instytutu Filozofii:

12.00–12.20: Mgr Maciej Zarych, UJ, „Rządzenia zawsze za dużo”. M. Foucaulta analiza liberalizmu
12.20–12.40: Mgr Weronika Janowska-Kurdziel, URz,  Zniewolenie kobiet – mizoginia na przykładzie gwałtów wojennych
12.40–13.00: Mgr Krzysztof Janowski, URz, Coaching – pomoc w samorealizacji czy manipulacja?
13.00–13.20: Mgr Łukasz Dulęba, UAM, Koncepcje wolności w myśli politycznej liberalizmu egalitarystycznego
13.20–13.45: dyskusja

13.45–15.00: przerwa

Sekcja III: sala Rady Wydziału: 

15.00–15.20: Prof. nadzw. UPH dr hab. Jerzy Kolarzowski, UPH Siedlce,  Wolność w perspektywie kapitału społeczno-kulturowego
15.20–15.40: Prof. nadzw. UŁ dr hab. Andrzej Boczkowski, UŁ, Edukacyjny kontekst wolności – perspektywa socjologiczna
15.40–16.00: Dr Natalia Daniłkina, Bałtycki Uniwersytet Federalny im. I. Kanta, Idea wolności i harmonii w pedagogice filozoficznej epoki rewolucyjnych przemian w Rosji
16.00–16.20: Dr Liliana Tomaszewska, PWSZ w Płocku, Wolność w edukacji – konteksty współczesne

Sekcja IV: czytelnia Biblioteki Instytutu Filozofii

15.00–15.20:  Dr Magdalena Płotka, UKSW, W poszukiwaniu principium wolności – problematyka wolności działania w XV-wiecznej filozofii renesansowej i scholastycznej
15.20–15.40:  Dr hab. Leszek Kopciuch, UMCS,  Istota wolności w ujęciach niemieckiej materialnej etyki wartości
15.40–16.00:  Mgr Barbara Czardybon, UJ, „Cud wolności” a humanizm chrześcijański Fiodora Dostojewskiego. Wokół interpretacji Siemiona Franka
16.00–16.20:  Mgr Alen Sierżega, URz,  Mechanizm szukania kozła ofiarnego – stan zawieszonej wolności
16.20–16.50 dyskusja

16.50–17.20: przerwa

Sekcja V: sala Rady Wydziału:

17.20–17.40: Prof. nadzw. URz dr hab. Witold M. Nowak, URz, Fenomenologia wobec „fatalnego naturalizmu” nowożytności: Edmund Husserl i Max Scheler
17.40–18.00: Dr hab. Sławomir Raube, UwB, Granice buntu i wolności w koncepcji Alberta Camusa
18.00–18.20: Mgr Łukasz Pomiankiewicz, UAM,  Obecność śmierci i Innego jako ontologiczne granice wolności człowieka w Bycie i nicości Jeana-Paula Sartre’a
18.20–18.40: Dr Piotr Martin, Granice ludzkiej wolności – refleksje na kanwie Ślubu Witolda Gombrowicza
18.40–19.00: Mgr Tomasz Lachowski, UW, Między wolnością a samowolą. Stirneryzm jako wolność ku nihilizmowi

19.00–19.30: dyskusja

Sekcja VI: czytelnia Biblioteki Wydziałowej

17.20–17.40: Mgr Agata Kłocińska, UW, Czy cuda się zdarzają? O wolności i konieczności w kontekście ontycznej struktury świata
17.40–18.00: Mgr Jolanta Sawicka, UW, Doświadczanie wolności. Praktyka polityczna w ujęciu Hannah Arendt
18.00–18.20: Mgr Marta Tyszko, UJ, Utożsamienie woli i rozumu w filozofii Benedykta Spinozy
18.20–18.40: Dr Paweł Nierodka, ŚWZZ w Katowicach, Problem wolności w recentywizmie Józefa Bańki
18.40–19.10: dyskusja

22 marca, Instytut Filozofii UMCS, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 4

Sekcja VII: czytelnia Biblioteki Instytutu Filozofii

9.15–9.35: 30  Dr Agnieszka Biegalska, UWM, »Liberum arbitrium« w kontekście współczesnych tez o niewolnej woli
9.35–9.55: Mgr Krzysztof Rojek, UMCS, Problem wolności w perspektywie libertarianizmu Roberta Kane’a
9.55–10.15: Mgr Justyna Rynkiewicz, UMCS, Czy można naukowo rozwiązać problem wolności?
10.15–10.35: Dr Agata Strządała, UO, Relacja między kulturą a wolnością w kontekście zagadnień bioetycznych
10.35–10.55: Dr Anna Ziółkowska, UAM, Wolność w sztuce abstrakcyjnej. Michel Henry o twórczości Wasyla Kandyńskiego,
10.55–11.20: dyskusja

Sekcja VII: sala Rady Wydziału

9.15–9.35:  Dr Małgorzata Mrówka, UWM,  Wolność w kontekście doradztwa
9.35–9.55: Mgr Aneta Teresa Majowska, UŚ, Między wolnością a skutecznością
9.55–10.15: Mgr Maciej Jarota, KUL, Konstytucyjne prawa i wolności pracownika – wybrane zagadnienia prawne
10.15-10.35: Mgr Aleksandra Bugla, UWr, Schopenhauerowska krytyka »liberum arbitrium indifferentiae« oraz jej neurobiologiczne uzasadnienie
10.35–10.55: Dr Robert Piotrowski, UZ, Wolność i konieczność w ujęciu cybernetycznym
10.55–11.20: dyskusja

11.20–11.50: przerwa

Sesja plenarna: sala Rady Wydziału

11.50–12.10: Prof. dr hab. Maria Szyszkowska, UW, Wolność jako warunek kształtowania własnego poglądu na świat
12.10–12.30: Dr hab. Barbara Grabowska, UMK, Specyfika ujęcia wolności w filozofii polityki (na przykładzie liberalizmu
12.30–12.50: Dr Alicja Pietras, Wolność negatywna i pozytywna. Próba ontologicznej analizy wolności politycznej,
12.50–13.10: Dr Radosław Domke, UZ, Przemiany społeczne polskiej opozycji w latach 70. XX wieku jako przykład ewolucji tendencji wolnościowych w państwie autorytarnym
13.10–13.30: Dr hab. Andrzej Niemczuk , UMCS, Teoria i praktyka wolności

13.30–14.00: dyskusja

14.00–14.30: podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji

Reklamy
%d blogerów lubi to: